Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin


Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin Luty 12, 2018
Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin Styczeń 11, 2018

Forum to akty­w­na gru­pa przed­staw­icieli “branży” gospo­dar­ki przestrzen­nej dzi­ała­ją­ca przy naszym Insty­tu­cie. Comiesięczne, wspólne spotka­nia grupy są doskon­ałą okazją do pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych poprzez kon­takt ze spec­jal­is­ta­mi z różnych dziedzin.

 

Forum dzi­ała od 1994 r. W chwili obec­nej liczy 89 członków reprezen­tu­ją­cych gminy i powiaty z terenu Małopol­s­ki i Śląs­ka.

 

Pra­ca­mi Forum kieru­je Zarząd Forum w składzie:

 • Prze­wod­niczą­cy Zarzą­du — Robert Tech­mańs­ki (Pra­cow­n­ia Pro­jek­towa, Kraków)
 • Wiceprze­wod­niczą­cy Zarzą­du — Tomasz Buga­js­ki (Urząd Mias­ta i Gminy w Skaw­inie)
 • Sekre­tarz Zarzą­du — Andrzej Banach (Urząd Mias­ta Tarnowa)
 • Członkowie Zarzą­du:
  • Mał­gorza­ta Staśkiewicz (UG w Liszkach)
  • Mał­gorza­ta Kuzianik (UG w Zabier­zowie)

 

Zachę­camy Państ­wa do udzi­ału w pra­cach Forum!

 

Zgłosze­nie moż­na wysłać wypeł­ni­a­jąc deklarację zamieszc­zoną poniżej za pomocą:

 • pocz­ty na adres: ul.Floriańska 31; 31–019 Kraków
 • fax­em pod numer: (012) 633 98 00
 • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut

Deklarac­ja członkows­ka

 

Kalen­dar­i­um spotkań na 2018 rok:

29.01., 27.02., 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 24.07., 28.08., 25.09., 30.10., 27.11., 18.12.2018 r.

Mirosława Karkowska
Zespół ds. Forów Samorządowych 12 633 51 54
Skontaktuj się